DOTACE

  • programy státní podpory
  • podpora bydlení z evropských fondů

Dotace na zateplení, dotace na kotle, programy st. podpory

Možnosti dotací pro podporu regenerace panelových a bytových domů v České republice se od roku 2010 zúžily.

Ve formě přímé dotace není aktivní žádný program státní podpory.
U nepřímých dotací ( Program Panel) došlo k přeměně úrokových dotací na výhodný úvěr poskytovaný přímo státním fondem.

Dotace na zateplení

Ještě nedávno byly dotace na zateplení skoro samozřejmostí, nyní jsou k dispozici dotace z programu Nová Zelená úsporám na zateplení rodinných domů a pro bytové domy, panelové i nepanelové. Již nejde o dotace na zateplení, ale o možnost získat velmi nízce úročený úvěr od státního fondu, přičemž nejde jen o dotace na zateplení, ale i o další komplexní opatření na revitalizaci bytového domu, i když dotace na zateplení jsou stále ještě významným motivujícím faktorem.

Dotace na kotle

Pokud se chystáte na výměnu kotle, protože ten stávající již dosluhuje, je tady příležitost získat dotace a to v programu Nová Zelená úsporám, nebo je možné dotace na kotle získat z úrovně krajů (zatím) v Moravskoslezském kraji. Jde o společný program krajského úřadu a ministerstva životního prostředí, který se setkal s velkým zájmem. Ministerstvo životního prostředí je ochotné nabídnout peníze na výměnu kotlů i dalším krajům pokud o to projeví zájem. Do krajů by mohlo z ministerstva, v rámci Společného programu na výměnu kotlů, putovat až 80 milionů korun.

PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY

PROGRAM PANEL 2013+

Program úvěrů na opravy a modernizace bytových domů

Nositelem programu, který navazuje na oblíbený Program Panel, je Státní fond rozvoje bydlení ( SFRB). Podrobné informace najdete na www.sfrb.cz. Jsou zde také informace o tom, zda je aktuálně možné podat žádost o účast v tomto programu.

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy, aby vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

  • Úrok – již od Referenční sazby Evropské komise, která je od 1. října 2013 0,75% p.a.
  • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
  • Zajištění – standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

PODPORA BYDLENÍ Z EVROPSKÝCH FONDŮ

Finanční nástroj JESSICA v IPRM v IOP

Státní fond rozvoje bydlení připravuje podmínky pro implementaci finančního nástroje Jessica v Integrovaném operačním programu. 

JESSICA (Joint European Support for sustainable Investment in City Areas) – Společná evropská iniciativa pro udržitelné investování do městských oblastí, která představuje možnost využít prostředky ze strukturálních fondů EU pro návratné investice do projektů, které jsou součástí integrovaného plánu rozvoje měst.

V IOP lze využít finanční nástroj JESSICA na aktivity oblasti intervence 5.2.  V tomto případě je formou podpory zvýhodněný úvěr, který poskytuje fond rozvoje měst (dále jen fond). Projekty financované zvýhodněným úvěrem nejsou součástí finančního rámce a monitorovacích indikátorů IPRM a na tyto projekty nebudou městům alokovány finanční prostředky.

Realizace

Výběr projektů

Město nevyhlašuje výzvu, ale provádí předvýběr projektů průběžně podle zájmu žadatelů.

Město zkontroluje, zda:

  • projekt spadá do deprivované zóny,
  • projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města.

Předvýběr projektů nepodléhá schválení v orgánech města. Na základě posouzení žádosti o vydání potvrzení město vystaví potvrzení o splnění uvedených požadavků, které bude povinnou přílohou žádosti o úvěr. Potvrzení bude vydáno nejpozději do 20 pracovních dnů od přijetí žádosti.

 

Předkládání projektů na fond

Žadatel předloží fondu žádost o zvýhodněný úvěr podle podmínek stanovených fondem, s potvrzením od města a dalšími povinnými přílohami.  Fond vyhodnotí žádost podle svých kritérií stanovených pro poskytování úvěrů.

Realizace projektů

Příjemci zvýhodněných úvěrů realizují projekty v souladu se smlouvou o úvěru uzavřenou s fondem rozvoje měst. Kontrolu realizace provádí fond.